onsdag den 3. august 2011

Holdingselskab - hvorfor er holdingkonstruktioner smarte?

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab – anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) – som ejer aktier eller anparter i et andet selskab.  Der er specielt mange der forbinder holdingselskaber med større selskaber og koncerner, som i sidste ende blot bindes sammen af et holdingselskab, og er et fænomen, som kun de børsnoterede selskaber har råd til. Faktum er, at holdingselskaber anvendes mere og mere hyppigt, og anbefales endvidere hos de fleste advokat- samt revisionsfirmaer, da der er væsentlige fordele forbundet med konstruktionen, jf. nedenfor. Et holdingselskab og dermed holdingkonstruktionen kan illustreres på følgende måde:Den ovenfor anførte illustration viser øverst et holdingselskab, hvilket ejer samtlige aktier i driftsselskabet. Oven over holdingselskabet er selskabsejeren placeret.  Der er mange væsentlige fordele forbundet med et holdingselskab, hvoraf navnlig tre kan nævnes:

Fordele ved et holdingselskab

1 Minimering af risiko for at miste den samlede opsparing dersom driftsselskabet går konkurs.

Der er de facto altid risiko forbundet med at drive aktivt selskab. Der vil ad infinitum være udefrakommende omstændigheder, der kan ændre et selskabs økonomi såsom konjunkturændringer, uforudsete erstatningssager, eller andre øvrige omstændigheder. Særligt nævneværdigt kan finanskrisen nævnes, hvor adskillelige selskaber gik konkurs. Der er derfor risiko for, som selskabsejer, at miste den formue, denne gennem tiden har genereret i selskabet. Selskabet er dog begrænset til den indskudte kapital (aktie- eller anpartskapitalen), men såfremt denne er allokeret til en tryg alderdom eller andet, kan et tab have store personlige og selvsagt økonomiske konsekvenser.

Ved at etablere et holdingselskab mellem dig, som privatperson, og driftsselskabet, minimeres eller i givet fald elimineres risikoen for at miste den opsparede formue i tilfælde af, at driftsselskabet går konkurs. I tilfælde af konkurs trækkes de opsparede midler blot op i holdingselskabet skattefrit hvorefter driftsselskabet kan gå konkurs. Dette kan lade sig gøre, da holdingselskabet ikke hæfter for driftsselskabets forpligtelser hvilket selvsagt ikke berører værdien i holdingselskabet – dog forudsat at holdingselskabet ej har lånt driftsselskabet penge eller i øvrigt stillet sikkerhed for eventuel gæld. Selskabsloven stiller dog særlige betingelser for, hvor meget der må udloddes som udbytte til holdingselskabet. Selskabsejeren af konstruktionen skal stedse opretholde et forsvarligt kapitalberedskab i medfør af selskabslovens § 115, nr. 5 og i øvrigt gælder en reaktionspligt såfremt egenkapitalen nedbringes med mere end 50 % af den tegnede kapital, jf. selskabslovens § 119. Derfor vil det som udgangspunkt blot være den årlige overskydende egenkapital, som kan trækkes skattefrit op i holdingselskabet. På denne måde bindes blot de nødvendige likvide midler, mv. i driftsselskabet.     

2 I tilfælde af et ønske om ny ejer i driftsselskabet, letter en holdingkonstruktion på gennemførelsen heraf. Inden for juraen betegnes en sådan proces med generationsskifte.

Den ovenfor anførte trimning af driftsselskabets midler til holdingselskabet påvirker tillige en eventuel salgssituation, hvor prisen formentlig bliver mere attraktiv, da selskabets værdi netop stemmer overens med selskabets aktuelle drift.

I forbindelse med generationsskifte, kan driftsselskabet desuden afhændes skattefrit hvilket vil sige, at det ikke udløser skat hos henholdsvis holdingselskabet eller hos aktionæren på salgstidspunktet. Dog vil der i denne henseende opstå en udskudt latent skat hvilket betyder, at salgssummen først kommer til beskatning når holdingselskabet likvideres, eller successivt i takt med udlodning af udbytte.

Generationsskifte foregår oftest ved, at  –den ældre generation- sælger sin aktiemajoritet i driftsselskabet til et holdingselskab, der er stiftet af –den yngre generation-. Når der blot er tale om majoritet, der sælges i driftsselskabet, behøver det ikke at være en majoritet, der opnås i holdingselskabet. Den ældre generation får holdingaktier som vederlag for de afhændede driftsselskabsaktier og undgår gennem den skattemæssige succession en aktieavancebeskatning på sine driftsselskabsaktier.

3 Overvejer du at udvide selskabet med nye aktiviteter, er holdingselskaber ideelt.

I forbindelse med en i forvejen påbegyndt drift, kan et holdingselskab konstitueres på 3 måder, jf. Erik Werlaff – selskabsskatteret 2009/2010 side 497:

  1. Ved at en aktivitet, der påbegyndes fra begyndelsen lægges i et driftsselskab, der fra begyndelsen ejes af et holdingselskab. Dette er den enkleste måde at opnå en holdingstruktur på.
  2. Dernæst gennem ejerkredsens stiftelse af et holdingselskab gennem anvendelse af deres aktier i driftsselskabet som apportindskud i et nystiftet holdingselskab, jf. ABL § 36 om skattefri aktieombytning. Holdingstiftelse er således udtryk for aktionærernes individuelle beslutning.
  3. Endelig gennem driftsselskabets udskillelse af én eller flere af sine virksomheder gennem apportindskud til et nystiftet datterselskab, samtidig med at det hidtidige driftsselskab omdanner sig til et holdingselskab, jf. FUSL §§ 15 b-c om skattefri tilførsel af aktiver

Hvilken af de ovenfor nævnte metoder der passer til netop din situation, afhænger af en nærmere opvejning af en række komplekse forhold, hvorfor der ikke kan gives et monokausalt svar herpå. Du bør derfor søge rådgivning hos et advokatfirma for en nærmere drøftelse af, hvordan du kan stifte et holdingselskab i din situation.


Opsummering på holdingselskaber


Overordnet set kan man udtrykke brugen af holdingselskaber med, at der er tale om en udskydelse af skatten, men ikke en skattebesparelse, så længe man ønsker det. Indledningsvist blev det gjort klart, at holdingselskabers fordele kan opgøres i driftshensyn og udskiftningshensyn. Driftshensynet består i det forhold, at såfremt der er overskud i driftsselskabet, da kan overskuddet tages skattefrit hjem til holdingselskabet, jf. SEL § 36, stk. 1, nr. 2 og hvis driftsselskabet har genereret underskud, og dette er ejet 100% af holdingselskabet, jf. figuren, da kan underskuddet fratrækkes hos holdingselskabet via sambeskatning i henhold til SEL § 31.

Udskiftningshensynet består i, at holdingselskabet skattefrit kan afhænde datterselskabet, jf. ABL § 8.  

Holdingselskaber er de facto ikke noget der blot benyttes hos de større selskaber. De bliver hyppigt brugt, og ligger i et prisniveau hvor alle kan være med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar